Giới thiệu

Sáng kiến Đổi mới sáng tạo vì người dân (CPII)

Việt Nam cũng như nhiều quốc gia đang đối mặt với những thách thức phát triển có tính toàn cầu, như hệ quả của công nghiệp hóa, biến đổi khí hậu, bảo vệ sức khỏe cộng đồng trong đại dịch Covid-19. Những thách thức này không thể giải quyết từ nỗ lực đơn lẻ của chính phủ hay những giải pháp truyền thống, đặc biệt trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 đang thay đổi toàn diện phương thức sản xuất, sinh hoạt và cách thức quản trị nhà nước tại các quốc gia. Nhu cầu phát triển kinh tế xã hội bền vững đặt ra yêu cầu đổi mới sáng tạo trong quản trị nhà nước để có thể thiết kế và thực thi các giải pháp tích hợp mang tính hệ thống, thông qua tăng cường sự tham gia của người dân, xây dựng chính phủ điện tử và chuyển đổi số quốc gia.

Sáng kiến trên toàn quốc

Bản đồ Chỉ số tổng hợp PAPI 2020

(Không có trọng số)

Cao nhất

Trung bình cao

Trung bình thấp

Thấp nhất

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Tin nổi bật

Xem tất cả

Hướng dẫn Nộp sáng kiến

Hướng dẫn sử dụng chức năng Nộp sáng kiến trên website

10/05/2021

Hướng dẫn Đăng ký tài khoản và Đăng nhập vào website

Hướng dẫn Đăng ký tài khoản, Đăng nhập, Quản lý thông tin cá nhân

07/05/2021