Những câu hỏi thường gặp

1. Giúp địa phương chia sẻ các điển hình thành công về đổi mới sáng tạo vì người dân và tham khảo, tìm kiếm giải pháp, ý tưởng mới.

 

2. Giúp địa phương chia sẻ các “bài toán” mà địa phương chưa có “lời giải”, từ đó tìm ra các vấn đề cốt lõi, thực chất đang cản trở sự phát triển nhanh và bền vững. Giúp tập hợp, hỗ trợ chuyên gia và chia sẻ kinh nghiệm cải tiến cho các địa phương đang cùng thực hiện một giải pháp, sáng kiến.

 

3. Hàng năm từ 3-5 Sáng kiến tham gia Triển lãm số có cơ hội nhận hỗ trợ kỹ thuật và khoản tài trợ trị giá từ 20.000 đến 40.000 đô la Mỹ để thực hiện trong tối đa 2 năm.

 

4. Triển lãm Số CPII là nơi đăng tải, giới thiệu các ý tưởng đổi mới sáng tạo, thu hút sự quan tâm của công chúng và các tổ chức liên quan, tạo cơ hội tìm kiếm tài trợ triển khai sáng kiến.

1. Đối tượng tiếp cận của Triển lãm là 63 tỉnh/ thành của Việt Nam. UNDP và Trường Fulbright sẽ liên lạc qua đầu mối là Văn phòng Ủy ban Nhân dân các tỉnh/thành.

 

2. Đối tượng đăng ký tham dự triển lãm là các cá nhân/tổ chức có sáng kiến phù hợp với mục tiêu và nội dung của Triển lãm số. Mỗi tài khoản đăng ký có thể tham gia một hoặc nhiều sáng kiến.

Triển lãm Số CPII trưng bày các sáng kiến là các giải pháp, ý tưởng đổi mới sáng tạo của chính quyền và người dân các địa phương, hướng đến mục tiêu tăng cường sự tham gia của người dân, cải cách hành chính công và chuyển đổi số. Sáng kiến có thể do người dân, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội đoàn thể, hoặc các Sở ban ngành tại địa phương đề xuất. Sáng kiến có thể đã được triển khai trên diện rộng, hoặc triển khai thí điểm, hoặc chỉ là đề xuất ý tưởng.

 

1. Sáng kiến trưng bày trong Triển lãm được chia thành 02 gian lớn: Sáng kiến Triển lãm số và Sáng kiến Cộng đồng. Sáng kiến Triển lãm số là những sáng kiến có sự ủng hộ của cơ quan địa phương. Gian Sáng kiến Triển lãm số chỉ trưng bày những sáng kiến có dấu và chữ ký của đại diện lãnh đạo cơ quan địa phương trong bản Đăng ký sáng kiến tham gia Triển lãm số. Cơ quan địa phương bao gồm chính quyền địa phương (các cơ quan thuộc UBND, HĐND) hoặc tổ chức xã hội địa phương (các tổ chức thuộc MTTQ, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh) các cấp (tỉnh, huyện, xã). Chỉ những Sáng kiến trong gian Triển lãm số được tham gia vòng đánh giá/tuyển chọn của UNDP và Trường Fulbright nhằm tìm ra sáng kiến để tài trợ trong giai đoạn sau của CPII.

 

2. Sáng kiến Cộng đồng là những sáng kiến của các cá nhân/tổ chức, không có xác nhận của cơ quan địa phương, nhưng có nội dung phù hợp với cách tiếp cận của CPII. Những sáng kiến tại gian Cộng đồng sẽ không được tham gia lựa chọn để nhận hỗ trợ từ UNDP và Trường Fulbright.

1. Đăng ký: Cá nhân/tổ chức đang sinh sống, hoạt động trên địa bàn các tỉnh/thành đều có thể đăng ký tài khoản trên website của Triển lãm Số CPII để nộp sáng kiến.

2. Chuẩn bị nội dung sáng kiến: Tải biểu mẫu Đăng ký sáng kiến tham gia Triển lãm số. Chuẩn bị nội dung bài viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, có minh họa sinh động và trình bày theo nội dung yêu cầu trong Mẫu Đăng ký sáng kiến tham gia triển lãm số.

3. Nộp sáng kiến: Điền thông tin và nộp sáng kiến trên website của Triển lãm Số CPII. Sáng kiến sau khi nộp sẽ được sàng lọc và đánh giá mức độ phù hợp để đưa vào gian Triển lãm số hoặc gian Cộng đồng. Sáng kiến cần bổ sung, cải thiện sẽ được phản hồi cho người nộp sáng kiến. Sáng kiến không phù hợp sẽ được phản hồi về việc từ chối sáng kiến.

Sáng kiến đưa vào gian Triển lãm số cần thỏa mãn các tiêu chí sau:

 

1. Sáng kiến có sự ủng hộ của địa phương. Gian Triển lãm số chỉ trưng bày những sáng kiến có xác nhận ủng hộ (dấu, chữ ký) của cơ quan địa phương. Những sáng kiến không có xác nhận này, nếu phù hợp, sẽ đưa vào sáng kiến Cộng đồng

 

2. Sáng kiến đáp ứng ít nhất một trong các mục tiêu của Triển lãm Số CPII

 

3. Sáng kiến có tính đổi mới, sáng tạo. Những đổi mới, sáng tạo này bao gồm: Đổi mới về sản phẩm/dịch vụ công; Đổi mới về quy trình quản lý; Đổi mới/sáng kiến trong tổ chức bộ máy; Đổi mới/sáng kiến trong tương tác với người dân.

 

4. Sáng kiến được cấu trúc nội dung theo yêu cầu của mẫu Đăng ký sáng kiến tham gia Triển lãm.

14/04/2021 - 04/05/2021: Công bố trang web của Triển lãm số và tổ chức giải đáp thắc mắc cho các địa phương. Thông tin sẽ được gửi đến Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh của 63 tỉnh thành, trong đó bao gồm Giới thiệu Triển lãm số, Thư mời tham dự Triển lãm số, Hướng dẫn và mẫu biểu đăng ký sáng kiến.

05/05/2021 - 30/06/2021: Mở đăng ký tài khoản trên trang web của triển lãm số và tiếp nhận sáng kiến, ý tưởng của các địa phương.

15/07/2021 - 30/07/2021: Công bố danh sách của 3-5 sáng kiến được đánh giá cao nhất để Trường Fulbright liên hệ tổ chức nộp sáng kiến chuẩn bị đề xuất chi tiết gửi UNDP.

30/08/2021: Tổ chức nộp sáng kiến hoàn thiện bản đề xuất của 3-5 sáng kiến được UNDP lựa chọn để tài trợ trong giai đoạn tiếp theo của CPII.

Nhập nội dung tại đây